ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TS. HOÀNG THỊ HÒA

TRƯỞNG KHOA

Email: hoaht@ftu.edu.vn

SĐT: 0983604372

ThS. PHAN KIM THOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: phankimthoa@ftu.edu.vn

SĐT: 0982393689

Lê Thị Huyền

Trưởng Bộ môn TACS

Email: huyenlt@ftu.edu.vn

SĐT: 0947173333

ThS. PHAN KIM THOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: phankimthoa@ftu.edu.vn

SĐT: 0982393689

TS. HOÀNG THỊ HÒA

TRƯỞNG KHOA

Email: hoaht@ftu.edu.vn

SĐT: 0983604372

ThS. PHAN KIM THOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: phankimthoa@ftu.edu.vn

SĐT: 0982393689

Lê Thị Huyền

Trưởng Bộ môn TACS

Email: huyenlt@ftu.edu.vn

SĐT: 0947173333

ThS. PHAN KIM THOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: phankimthoa@ftu.edu.vn

SĐT: 0982393689